About Us

The Drama Lab Vietnam là một nơi qui tụ tất cả những tài liệu về kịch nghệ từ việc kiến thức làm nghề đến sư phạm kịch cho các thầy cô giáo muốn đưa bộ môn kịch vào trong học đường và trong môi trường giáo dục.

The Drama Lab Vietnam is a unique space where artists and the community meet to share, exchange ideas and learn from one another, where ideas can be nurture, incubate and develop into a new works.  Its a place where ideas, imagination, ritual, sports, play and technology can work together.

Tony Le-Nguyen has based in Vietnam from 2014.

About Tony Le Nguyen